ÁSZF

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT.

A pizzacapriciosa.hu weboldal és webáruház (a továbbiakban: Pizza Capriciosa) üzemeltetője a Pizza Capriciosa D&D Kft. (székhely: 7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 1. B. ép. tt 10.. ; elektronikus levelezési cím: capriciosapecs@gmail.com; adószám: 26569644-2-02; cégj.sz: 02 09 084023;) a jelen dokumentumban tájékoztatja a honlapot használó, illetve azon regisztráló személyeket (a továbbiakban: Felhasználó) a honlap felhasználási feltételeiről és a felhasználás körében a Pizza Capriciosa mint adatkezelő által követett adatvédelmi szabályokról, továbbá a felhasználói panaszok kezelőjeként a panaszkezelési eljárásról, és az ezekkel kapcsolatos jogérvényesítési eszközökről.

A Felhasználó az oldal böngészésével, vagy használatával, illetve a honlapon történő regisztrációjával elfogadja a honlap szolgáltatási feltételeit, és azok minden pontjával egyetért, továbbá kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Pizza Capriciosa a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott adatait a II. pontban található Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, az ott meghatározott célból kezelje.

I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. 1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen fejezetben foglalt szabályzat a pizzacapriciosa.hu honlap Felhasználó által történő használatának szabályait határozza meg. A Felhasználási feltételek a Felhasználót az oldal mindenkori használatának megkezdésétől, illetve a sikeres regisztráció időpontjától kezdődően az oldal elhagyásáig, vagy a regisztráció törléséig terhelik. Kivétel ez alól az oldal tartalmának bármilyen engedély nélküli másolása, közzététele, felhasználása.

I. 2. A HONLAP FELHASZNÁLÁSÁBAN ÉRINTETT FELEK

Az Üzemeltető: Pizza Caprociosa D&D Kft. (székhely: 7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 1. ; e-mail cím: capriciosapecs@gmail.com; adószám: 26569644-2-02; cégj.sz: 02 09 084023;), továbbiakban Pizza Capriciosa.
A Felhasználó: a honlapon szabályszerűen regisztrált személy. Felhasználó csak 18. életévét betöltött, természetes személy lehet.

I. 3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL A HONLAPON ELÉRHETŐVÉ TETT SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, LEÍRÁSA

A pizzacapriciosa.hu honlap lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a Pizza Capriciosa által biztosított híreket, információkat, tartalmakat olvassa, a programokon részt vehessen, és a webáruházból rendeljen.

I. 4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELE, REGISZTRÁCIÓ

A honlap szolgáltatásait csak Felhasználók vehetik igénybe. Rendelésre és hírlevélre regisztrálni csak tizennyolc év feletti természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatok egy részét kötelező megadni, míg más részüknél az adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztrációt követően a Pizza Capriciosa aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

I. 5. FELHASZNÁLÓ NÉV, JELSZÓ-HASZNÁLAT, BIZTONSÁG

A Felhasználó a regisztráció során Felhasználónevet ad meg, amely a sikeres regisztráció időpontjától a honlapon regisztráló többi személlyel folytatott kommunikáció során a Felhasználó azonosítására szolgál.

A Felhasználó a regisztráció során legalább nyolc karakterből álló jelszót ad meg, melyet csak a Felhasználó ismer. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú (kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket kombinálva tartalmazó) jelszót választani, és azt titokban tartani.

A Pizza Capriciosanem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát harmadik személyek számára hozzáférhetővé tette, illetve az más módon hozzáférhetővé vált.

Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a Pizza Capriciosa a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

I. 5. A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. A Felhasználó a rendelési és hírlevél regisztráció törlését kérheti postai úton levélben, vagy a belépést követően az adatmódosítás menüpont alatt, továbbá a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével lehet. A Pizza Capricosa a Felhasználó regisztrációját alevél kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül törli. Felhasználó, a hírlevélről történő leiratkozást a levél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva is kezdeményezheti. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt a Felhasználási feltételek, vagy jogszabály – egyes hatósági/bírósági eljárások lefolytatása érdekében – kizárja.

I. 6. A Pizza Capricosa WEBOLDALÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a honlap szolgáltatásait igénybe venni. A Pizza Capricosa nak jogában áll az általa kínált szolgáltatásokat egyoldalúan módosítani, bővíteni, azok körét szűkíteni, vagy a szolgáltatásokat megszüntetni.

Webáruház: A Pizza Capriciosa a honlapon online termékrendelésre alkalmas webáruházat működtet, amelyen a felhasználók jogosultak a Pizza Capricosa által kínált italokat, ételeket, termékeket, stb. megvásárolni.

Ügyfélszolgálat: az étel házhozszállítási szolgáltatás ügyfélszolgálatának elérhetősége a házhozszállítással rendelkező étterem rendelési oldalán található meg.

Reklamáció: a kiszállítási szolgáltatással kapcsolatban az adott étterem rendelési telefonszámán, illetve e-mail címen kérjük azonnal jelezni. Reklamációs ügyekben a PSZ szerint járunk el.

A szolgáltatások üzemeltetése során az adatkezelésre az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

I. 7. A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORLÁTOZÁSOK, MAGATARTÁSI SZABÁLYOK, A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A Felhasználó kijelenti, hogy a Pizza Capriciosa, által nyújtott szolgáltatásokat saját felelősségére, és saját kockázatára veszi igénybe. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon hozzáférhető információk alapján folytatott bár mely tevékenységgel járó kockázatokért a Pizza Capricosa semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó a honlapot saját felelősségére használja. A Pizza Capriciosa nem vállal felelősséget a Felhasználót a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, illetve magáról információkat tett hozzáférhetővé. A Felhasználó adatait saját felelősségére hozza nyilvánosságra, teszi mások számára hozzáférhetővé. A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A szabályok a Felhasználó valamennyi megnyilvánulására vonatkoznak, a Felhasználó köteles a meghatározott szabályokat betartani annak érdekében, hogy a honlap használatára vonatkozó előírásokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse meg. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és a használat során köteles minden olyan magatartástól vagy mulasztástól tartózkodni, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók, vagy harmadik személyek jogait vagy érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap működését gátolhatja.

Felhasználó köteles tartózkodni az olyan tevékenységektől, amelyek a Pizza Capriciosa üzleti érdekeit sértik vagy sérthetik, így különösen minden olyan kommunikációtól, amely a honlapra vagy a Pizza Capriciosa vonatkozó, valótlan, vagy negatív értékítéletet tartalmazó információt hordoz; köteles tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amely a Pizza Capricosa üzleti titkainak megsértésére irányul vagy arra vezethet; köteles tartózkodni mindenfajta hirdetési és reklámtevékenységtől;

Felhasználó, a Pizza Capriciosa előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem másolhatja, publikálhatja, használhatja fel az oldalon található tartalmakat. Az oldal tartalmára külső linkekkel megkötés nélkül lehet hivatkozni.

I. 8. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE ESETÉBEN KÖVETETT ELJÁRÁS

Amennyiben Felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szabályokat megsérti, a  Pizza Capriciosa jogosult a Felhasználó regisztrációjának törlésére.
Amennyiben a Felhasználási feltételek megsértése egyben jogszabályba is ütközik, abban az esetben a Pizza Capriciosa a regisztráció és a honlap használata során Felhasználóra vonatkozó tudomására jutott adatokat az eljáró hatóságnak/bíróságnak az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
Szükség esetén a Pizza Capriciosa és a sérelmet szenvedett személy a tartalom jogsértő voltának megállapítása, és az érintett tartalom eltávolítása kapcsán az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

I. 9. A Pizza Capriosa FELELŐSSÉGE

A  Pizza Capriciosa vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa ki.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Pizza Capriciosa nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Pizza Capriciosa a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelősséget nem vállal. A Pizza Capriciosa a Felhasználók magatartásáért nem vállal felelősséget.
A Felhasználó korlátlanul felel azért a tartalomért, amit a honlapon belül elhelyez, vagy annak felületén megjelenít, ideértve főleg a személyes adatokat.

I. 10. A SZOLGÁLTATÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA MÁS SZOLGÁLTATÁSSAL

A  Pizza Capriciosa fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapot összekapcsolja más, általa vagy üzleti érdekeltségébe tartozó honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A Pizza Capriciosa az összekapcsolásról, annak céljáról, a Felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a Felhasználókat megfelelően, előzetesen tájékoztatja, így amennyiben a Felhasználó az összekapcsolással nem ért egyet, regisztrációját az összekapcsolást megelőzően töröltetheti.
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a Pizza Capriciosa a több más honlapon regisztrált Felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a Felhasználó döntésétől függ. A Felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

I. 11. ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉSE

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ez esetben előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem jelennek meg az Ön gépén.

I. 12. A MEGRENDELÉS ÉS FIZETÉS FOLYAMATA

Amennyiben még nem rendelt tőlünk, vagy több hónapja nem rendelt már, kérjük megrendelése előtt ellenőrizze, hogy a terület, ahová a házhozszállítást kéri, szerepel-e aktuális szállítási területeink között, mert csak azokra fogadunk el rendelést. A mindenkori listát megtalálja a „Szállítási területeink” menüpontban az oldalon. A feltüntetett árak bruttó árak, az Áfá-t tartalmazzák.

 1. Az adott étterem étlapjának kiválasztása után a meghatározhatja a szállítási időszakon belül a kért szállítási időpontot, a kiválasztott ételekhez a mezőben adható meg a rendelni kívánt mennyiség.
 2. Ha rákattint a „Kosár” gombra, akkor megtekintheti a kosár tartalmát.
 3. Különböző éttermek/étlapok esetén járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megrendelni kívánt termék esetében.
 4. A megrendelés leadásának utolsó lépéseként a „Kosár”-ban található „Rendelés elküldése” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.
 5. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.
 6. A rendelt termékeket a szállításkor, egy összegben kell kifizetnie, vagy amennyiben az oldalon engedélyezve van online fizetés, akkor a rendelés elküldése után lehetősége van kifizetnie azt, úgy is, a választása szerinti módon. Amennyiben nincs területi meghatározással feltüntetett szállítás ár, abban az esetben az árak már tartalmazzák a csomagolás és a kiszállítás díjait is.
 7. A megrendelt ételeket amennyiben online módon nem fizette ki, akkor annak átvételekor a szállításkor futárunknál kell kifizetnie azok árát.
 8. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási napokon 11.00-tól 22.00, óráig történik. Ünnepnapokon az időszak változhat. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül nincs lehetőség megrendelés leadására.
 9. Rendelés nem módosítható, vagy törölhető online módon. Kizárólag telefonon jelezheti változtatási kérését, melyhez hívja ügyfélszolgálatunkat. Az rendelt termékek elkészítésének megkezdése után változtatást, lemondást már nem áll módunkban elfogadni!
 10. Erzsébet és Sodexo, Ticket Restaurant étkezési utalvánnyal történő fizetés esetén, lemondáskor készpénzt nem áll módunkban visszaadni. További információkat ételeink eltarthatóságáról az elfogadott utalványokról, ételeink kiszállításáról a házhozszállítás menüpont alatt talál az oldalon.
 11. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva, vagy nevének és a szállítási címnek a megadásával érdeklődhet telefonon ügyfélszolgálatunkon a megrendelésével kapcsolatban.
 12. Az esetleges adatátviteli hibák kijavítása telefonon, az ügyfélszolgálati munkatárs segítségével is történhet.
 13. A rendelés írásbeli szerződésnek számít, és iktatásra kerül. A szerződés nyelve Magyar. A megrendelésekhez tartozó adatokat Pizza Capriciosa a tárgy hetet követő reklamációs időszak elteltét követően törli, utóbb nem hozzáférhetők.

I. 13. SZOLGÁLTATÓI GARANCIA

Termékeink kiszállítását a rendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 1 órán belül vállaljuk. Termékeink frissen készülnek, azok elfogyasztását az átvételtől számított 1 órán belül javasoljuk. Átvételkor történő azonnali hűtött tárolás mellett (+4Co alatt), további 4 óráig még biztonságosan eltarthatók.

I. 14. ELÁLLÁSI JOG

A gyorsan romlandó élelmiszereket feltétel nélkül visszaküldhetem? Nem, mert a gyorsan romló termékek (például nem tartós élelmiszerek) és természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek esetén sem állhat el a fogyasztó a szerződéstől (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

I. 15. KEDVEZMÉNYEK

Akciós és más kedvezmények nem összevonhatóak.
Nyeremények és kedvezmény kuponok pénzre nem válthatók.

I. 16. SZOLGÁLTATÓI KIZÁRÁSOK

A rendeléseket a készlet erejéig teljesítjük!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Fenntartjuk a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására!
Az esetlegesen az oldal tartalmában, illetve működésében megjelenő hibák miatti károkért felelősséget nem vállalunk!

I. 17. ADATVÉDELEM

Felhasználó adatainak kezelését a Pizza Capriciosa D&D Kft., mint adatkezelő, minden esetben a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően végzi. A pizzacapriciosa.hu oldal és webáruház felhasználóira vonatkozó adatvédelmi szabályzatot megtalálja jelen dokumentum II. pontjában.

I. 18. PANASZKEZELÉS, A FELHASZNÁLÓ JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A Felhasználók panaszaikkal, észrevételeikkel megkereshetik közvetlenül a Pizza Capriciosa D&D Kft.-t postai levélben a vállalkozás székhely címén., és elektronikus levélben a capriciosapecs@gmail.com címeken. A Pizza Capriciosa mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználót ért vagy általa tapasztalt jogsértéseket megszüntese. Amennyiben a jogsértés megszüntetésére a Pizza Capriciosa D&D Kft.. nem képes, vagy nem jogosult, abban az esetben a Felhasználó a hatályos jogszabályokban biztosított hatósági/bírósági intézményrendszer útján érvényesítheti jogait. Részletes szabályzat jelen dokumentum III. pontjában elérhető.

Pizza Capriciosa D&D KFT, 2020.03.17

IV. A SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot – a Felhasználóknak a honlapon történő egyidejű tájékoztatása – mellett egyoldalúan módosítsa. A már regisztrált Felhasználót Pizza Capriciosa az ÁSZF-et , PSZ-t, illetve az ASZ-t érintő módosításról a módosítást hatályba lépését követő első belépése alkalmával tájékoztatja. A Felhasználó a – a tájékoztatást követő – belépésével, a honlapon elhelyezett szolgáltatások további igénybevételével a módosított feltételeket kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, abban az esetben a honlap szolgáltatásait a továbbiakban nem jogosult igénybe venni, és ezzel kapcsolatban az Üzemeltetővel szemben igényt nem érvényesíthet.

 

Pizza Capriciosa 2020.03.17